LOGO PAPI CAMP

Obchodné podmienky

Názov zariadenia: Papiho Camp Nesvady
Adresa: Blatná 30, Nesvady

1 Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým
je obchodná spoločnosť  Slovenská republika, IČO zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Nitra (ďalej len „Ubytovateľ“) a
Ubytovaného, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi
Ubytovateľom a Ubytovaným (ďalej len „zmluva o ubytovaní“), za účelom
poskytovania a využívania ubytovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len
„ubytovacie služby“), v priestoroch budovy Papiho Campu.

1.2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní uzatvorenú
podľa bodu 1.1 obchodných podmienok formou online rezervácie, využívanie
online rezervačného systému Ubytovateľa, platobné a storno podmienky online
rezervácií uskutočnených Ubytovaným prostredníctvom internetovej stránky
Ubytovateľa www.papihocamp.sk, ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti
vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.
Identifikačné a kontaktné údaje Ubytovateľa:
Prevádzkovateľ:
Blatná 30, Nesvady 946 51 Slovenská republika
IČO:
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné údaje Ubytovateľa:
Mail: papihocamp@gmail.com
Telefón: 0911 709 838
Korešpondenčná adresa: Blatná 30, Nesvady 946 51 Slovenská republika Adresa
pre uplatnenie reklamácií: Blatná 30, Nesvady 946 51 Slovenská republika
Osobne o Ubytovateľa na adrese: Blatná 30, Nesvady 946 51 Slovenská
republika
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Adresa:
Odbor výkonu dozoru
tel. č.
fax č.

1.3. Ubytovaný odoslaním online rezervácie Ubytovateľovi prostredníctvom
internetovej stránky Ubytovateľa (www.papihocamp.sk) vyjadruje svoj súhlas s
tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala zmluva o ubytovaní
medzi Ubytovaným a Ubytovateľom, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s
uzatváraním zmluvy o ubytovaní, alebo pri reklamácii ubytovacích služieb
poskytovaných Ubytovateľom.
1.4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní.
Ak si Ubytovateľ a Ubytovaný písomne dohodnú iné podmienky, ako sú
podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto
písomnej dohody majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
1.5. Ubytovateľ a Ubytovaný sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi
nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s
uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. Ubytovaný je
občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.6. Ubytovateľ a Ubytovaný sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov
vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi
nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom
vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, ak takýto
vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej
republiky.
1.7. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na Ubytovaného, ktorý je
spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi
Ubytovateľom a Ubytovaným, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.8. Tieto obchodné podmienky sa primerane vzťahujú aj na Ubytovaného, ktorý
nie je spotrebiteľom.
1.9. Ak Ubytovaný uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom
a pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní nekoná ako spotrebiteľ.

2 Online rezervácia
2.1. Ubytovaný je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí
s týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmito
obchodnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Pri opakovanom využívaní
online rezervácie je Ubytovaný povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením
obchodných podmienok. Ubytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto
obchodné podmienky zmeniť, pričom zmena obchodných podmienok je účinná
odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Ubytovateľa. Potvrdením
rezervácie Ubytovaný vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými
podmienkami.
2.2. Používaním online rezervačného systému Ubytovaný vyhlasuje, že dosiahol
vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a
preberať na seba povinnosti.
2.3. Zaslaním rezervácie potvrdzuje Ubytovaný, že ho Ubytovateľ pred konečným
zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1
zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.4. Ubytovaný pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní postupuje tak, že si na
internetovej stránke Ubytovateľa www.papihocamp.sk, kliknutím na záložku
REZERVÁCIA otvorí formulár rezervácie, v ktorom si zakliknutím príslušných
dátumov v kalendári vyberie rozsah dní, počas ktorých má záujem o poskytnutie
ubytovacích služieb na rekreačné účely a počet dospelých osôb a počet detí, pre
ktoré rezervuje ubytovacie služby. Ubytovaný v prípade záujmu o ubytovacie
služby podľa ním uvedených kritérií pokračuje v online rezervácií zakliknutím
políčka ODOSLAŤ. Na základe odoslania predbežnej rezervácie prostredníctvom
rezervačného formuláru bude Ubytovaný kontaktovaný Prevádzkovateľom
Budovy alebo ním poverenou osobou pre overenie a potvrdenie voľného termínu
rezervácie.
2.5. V dolnej časti rezervačného formuláru vyplní Ubytovaný svoje identifikačné
údaje, telefónne číslo, mailovú adresu a do políčka Poznámky vyplní
predpokladaný čas príchodu, prípadne iné potrebné informácie. Ubytovaný má
možnosť uhradiť celú sumu za ubytovanie vopred alebo polovicu sumy za
ubytovanie ako zálohu (ďalej len „rezervačný poplatok“) a zvyšnú sumu po
príchode (tieto sumy nezahŕňajú daň za ubytovanie podľa aktuálne platného VZN
mesta Kysucké Nové Mesto, ktorá sa hradí na mieste). V tejto časti rezervačného
formuláru Ubytovateľ poskytuje Ubytovanému opätovnú možnosť oboznámiť sa s
obchodnými podmienkami Ubytovateľa po kliknutí na slovné spojenie „obchodné
podmienky„. Pred potvrdením samotnej rezervácie Ubytovaný potvrdí, že si
obchodné podmienky prečítal, a že s nimi súhlasí.

2.6. Pred definitívnym potvrdením rezervácie má Ubytovaný možnosť obsah
rezervácie kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť.
2.7. Ubytovateľ je povinný odpovedať ohľadom voľnej kapacity na ubytovanie
Ubytovanému na doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení
Ubytovateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o
záväznej akceptácii rezervácie podľa bodu 2.8. týchto obchodných podmienok a
jeho prijatím Ubytovaným sa zmluva o ubytovaní ešte nepovažuje za uzatvorenú.
Potvrdenie podľa tohto bodu má len informatívny charakter za účelom potvrdenia
prijatia formuláru rezervácie Ubytovateľom.
2.8. Zmluva o ubytovaní medzi Ubytovateľom a Ubytovaným vzniká záväzným
akceptovaním rezervácie Ubytovaného Ubytovateľom, ktoré Ubytovateľ uskutoční
zaslaním e-mailovej správy na adresu Ubytovaného, pričom takáto správa bude
označená ako “Potvrdenie o záväznej akceptácii rezervácie“. Okamihom
doručenia záväznej akceptácia nadobúda zmluva o ubytovaní uzatvorená na
diaľku účinnosť. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje Ubytovateľa a
Ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a
odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby, prílohou e-mailovej správy
budú tieto obchodné podmienky. Na e-mailovú adresu Ubytovaného mu budú v
prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho
rezerváciou. Ubytovateľ nie je povinný akceptovať rezerváciu pred prijatím platby
za rezerváciu.
2.9. Pred záväzným akceptovaním rezervácie Ubytovaného Ubytovateľom, je
Ubytovateľ podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať Ubytovaného o
dodatočné potvrdenie rezervácie, resp. Ubytovaného v súvislosti s vybavovaním
objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e.mailom).
2.10. Ubytovateľ je oprávnený rezerváciu odmietnuť, ak Ubytovaný uviedol pri
vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z kapacitných
alebo iných závažných dôvodov nie je schopný poskytnúť Ubytovanému
ubytovanie za podmienok uvedených Ubytovaným v rezervácii, ak sa s
Ubytovaným nedohodne na zmene týchto podmienok.
2.11. Ubytovateľ je oprávnený rezerváciu odmietnuť, ak Ubytovaný v minulosti
porušil podmienky inej zmluvy o ubytovaní s Ubytovateľom.
2.12. O odmietnutí rezervácie bude Ubytovaný informovaný e-mailom alebo
telefonicky. Cena za ubytovanie, prípadne rezervačný poplatok uhradený
Ubytovaným pred odmietnutím rezervácie mu Ubytovateľ vráti v lehote do 7 dní
na ním určený účet, pokiaľ sa s Ubytovaným nedohodne inak.
2.13. Ubytovateľ je oprávnený od zmluvy o ubytovaní odstúpiť, ak po akceptácii
rezervácie zistí, že Ubytovaný uviedol pri vytvárané rezervácie nesprávne alebo
zavádzajúce údaje alebo ak zo závažných dôvodov nie je schopný poskytnúť
Ubytovanému ubytovanie za podmienok uvedených Ubytovaným v rezervácii, a
ak od Ubytovateľa nemožno poskytnutie ubytovacích služieb spravodlivo

požadovať. V prípade odstúpenia od zmluvy o ubytovaní Ubytovateľom z
uvedeného dôvodu, vráti Ubytovateľ Ubytovanému všetky platby prijaté v
súvislosti so zmluvou o ubytovaní do 7 dní od odstúpenia od zmluvy o ubytovaní.
2.14. Uzavretú zmluvu o ubytovaní Ubytovateľ archivuje prostredníctvom
trvanlivého nosiča po dobu 5 rokov a Ubytovanému je prístupná na požiadanie.

3 Zrušenie online rezervácie, storno poplatky
3.1. V zmysle § 7 ods. 6 psím. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na
poskytovanie ubytovacích služieb na rekreačné účely nevzťahujú ustanovenia o
odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle § 7 ods. 1 a nasl. zákona č.
102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3.2. Ubytovaný má právo stornovať online rezerváciu pobytu prostredníctvom e-
mailu alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči Ubytovateľovi
dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie.
3.3. V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného hoci z časti na
obdobie top sezóny 60 dní alebo viac dní pred nástupom na pobyt, nebude
Ubytovateľ účtovať Ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania
rezervácie pobytu rezervovaného na obdobie bežnej sezóny 14 dní alebo viac dní
pred nástupom na pobyt, nebude Ubytovateľ účtovať Ubytovanému storno
poplatok. Za top sezónu sa rozumie (i) obdobie od 23. decembra príslušného
kalendárneho roka do 06. januára nasledujúceho kalendárneho roka a (ii)
obdobie od Zeleného štvrtka (štvrtok bezprostredne prechádzajúci Veľkonočnému
piatku) do utorka bezprostredne nasledujúceho po Veľkonočnom pondelku; za
bežnú sezónu sa rozumie obdobie kalendárneho roka mimo obdobia top sezóny.
3.4. V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného hoci z časti na
obdobie top sezóny Ubytovaným menej ako 60 dní pred nástupom na pobyt a v
deň nástupu na pobyt, ako aj v prípade stornovania rezervácie pobytu
rezervovaného na obdobie bežnej sezóny Ubytovaným menej 14 dní pred
nástupom na pobyt a v deň nástupu na pobyt, má Ubytovateľ nárok účtovať si
storno poplatok vo výške 50 % z ceny ubytovania. Na úhradu storno poplatku je
Ubytovateľ oprávnený si započítať sumu zaplateného rezervačného poplatku.
3.5. V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane
Ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o
príčine závažných dôvodov Ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť,

prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je právne
nárokovateľné.

4 Platobné podmienky
4.1. Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto
obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané
vrátane DPH.
4.2. Ubytovaný je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa akceptovanej
objednávky. Spolu s cenou ubytovania je Ubytovaný povinný zaplatiť poplatky v
zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré Ubytovateľovi vznikol nárok za
podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
4.3. V cene a poplatkoch podľa predchádzajúceho bodu nie sú zahrnuté poplatky
banky Ubytovaného za vykonanie ich úhrady ani náklady na použitie
elektronických prostriedkov na komunikáciu Ubytovaným. Tieto poplatky a
náklady je povinný zaplatiť Ubytovaný na základe vzťahu Ubytovaného s bankou
a na základe vzťahu Ubytovaného s poskytovateľom pripojenia na internet.
4.4. V prípade online rezervácie pobytu môže rezervačný poplatok (predstavujúci
50 % ceny za ubytovanie) alebo celú sumu ceny za ubytovanie Ubytovaný uhradiť
Ubytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:
 bezhotovostným prevodom na účet Ubytovateľa (bez poplatku, Ubytovaný
ale platí poplatky svojej banky);
 bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty (podporované typy kariet
VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON,
MAESTRO) bezprostredne po odoslaní potvrdenej objednávky od
Ubytovateľa(bez poplatku, Ubytovaný ale platí poplatky svojej banky).
4.5. Druhú polovicu ceny za ubytovanie, v prípade dohody o uhradení
rezervačného poplatku môže Ubytovaný uhradiť pri nástupe na pobyt na mieste
nasledovným spôsobom:
 v hotovosti
 bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty
4.6. Ďalšie poplatky v zmysle Ubytovacieho poriadku môže Ubytovaný uhradiť na
mieste nasledovným spôsobom:
 v hotovosti
 bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty
5 Reklamačný poriadok

Podmienky reklamácií a ich následného riešenia uvádzame samostatne na
stránke: Reklamačný poriadok

6 Ubytovací poriadok
6.1. Práva a povinnosti uvedené v Ubytovacom poriadku sa vzťahujú primerane
na Ubytovaného ako aj na spoluubytované osoby (spoločne len „ubytovaní” ).
6.2. Ubytovateľ je oprávnený pri rezervácii pobytu žiadať od ubytovaného
zaplatenie rezervačného poplatku vo výške 50 % z ceny za ubytovanie a služby s
ním spojené v ostatnom texte len „rezervačný poplatok”). V prípade zrušenia
rezervácie má Ubytovateľ právo požadovať od ubytovaného storno poplatok vo
výške určenej podľa ustanovení článku 3 obchodných podmienok (ďalej len
„storno poplatok”).
6.3. Ubytovateľ môže ubytovať v Budove len osoby, ktoré sú na pobyt riadne
prihlásené.
6.4. Ubytovaní sú pri nástupe na pobyt povinní preukázať sa personálu Budovy
dokladom preukazujúcim totožnosť v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v
platnom znení, na základe ktorého vykoná personál Budovy zápis do knihy
ubytovaných.
6.5. Ak Ubytovaný nie je štátnym občanom Slovenskej republika, je povinný
predložiť personálu Budovy svoju identifikačnú kartu, pas, alebo iný rovnocenný
doklad totožnosti a vyplniť a odovzdať personálu Budovy vykonávajúcemu
registráciu ubytovaných úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré mu bolo
predložené pri príchode v zmysle § 113 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte
cudzincov v znení neskorších predpisov, pričom údaje musí uviesť pravdivo a
úplne.
6.6. Nástup ubytovaných na pobyt je v deň nástupu na pobyt určený v rezervácii
medzi 14.00 hod a 20.00 hod. V prípade nedostavenia sa na pobyt v čase
uvedenom v predchádzajúcej vete má Ubytovateľ právo odmietnuť neskorší
nástup ubytovaných na pobyt a žiadať od Ubytovaného zaplatenie storno
poplatku a ubytovaciu jednotku obsadiť inými záujemcami o ubytovanie. To
neplatí v prípade, ak boli Ubytovaný a Ubytovateľ výslovne dohodnutí na
neskoršom nástupe na pobyt. V prípade dohody podľa predchádzajúcej vety sa
Ubytovaný zaväzuje uhradiť Ubytovateľovi poplatok za neskorý nástup na pobyt
vo výške 5,00 EUR a to platbou pri nástupe na ubytovanie v hotovosti alebo
platbou prostredníctvom platobnej karty v okamihu ukončenia pobytu.
6.7. Ubytovaní sú povinní ukončiť pobyt najneskôr do 11.00 hodiny v deň
ukončenia pobytu. V opačnom prípade je Ubytovateľ oprávnený účtovať si k cene
ubytovania poplatok za oneskorené ukončenie pobytu vo výške 10.00 EUR za
každú začatú hodinu po určenom čase ukončenia pobytu. Ubytovaný je povinný

poplatok za oneskorené ukončenie pobytu zaplatiť Ubytovateľovi v hotovosti
alebo platbou prostredníctvom platobnej karty v okamihu ukončenia pobytu.
6.8. Ak Ubytovateľ z dôvodov na svojej strane nemôže poskytnúť Ubytovanému
ubytovaciu jednotku podľa Zmluvy od začiatku pobytu alebo sa z dôvodov na
strane Ubytovateľ počas pobytu vyskytne skutočnosť, ktorá bráni pokračovaniu
pobytu v dohodnutej ubytovacej jednotke, je Ubytovateľ oprávnený poskytnúť
Ubytovanému inú ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kvality bez príplatku.
6.9. Ak Ubytovaný požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Ubytovateľ
ponúknuť aj inú ubytovaciu jednotku, v inej cenovej relácii, než tá, v ktorej bol
pôvodne ubytovaný. V takomto prípade nemá Ubytovaný nárok na ubytovanie v
ubytovacej jednotke, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej
ubytovacej jednotke Budovy, ak to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov
nie je možné.
6.10. Pri odovzdaní ubytovacej jednotky preberá Ubytovaný inventár ubytovacej
jednotke, ktorý je povinný si pri odovzdaní ubytovacej jednotke skontrolovať a
nezrovnalosti je povinný hlásiť okamžite personálu Budovy; v prípade, že tieto
nenahlási, bude za ne zodpovedať akoby ich spôsobil sám. Ubytovaný preberá
vstupom do ubytovacej jednotky zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu
jeho inventáru.
6.11. Ubytovaný je povinný zložiť v hotovosti alebo platbou prostredníctvom
platobnej karty pri nástupe na pobyt vratnú zálohu vo výške 100,00
EUR/ubytovacia jednotka (ďalej len „vratná záloha”), ktorá slúži na pokrytie
prípadných škôd a nákladov, ktoré vznikli v dôsledku, zničenia a/alebo straty
inventáru (podľa jeho hodnoty uvedenej v inventárnom zozname), ako aj straty
kľúčov od ubytovacej jednotky, silného znečistenia Budovy ako aj na krytie iných
finančných nárokov Ubytovateľa voči Ubytovanému, s uvedeným použitím vratnej
zálohy týmto Ubytovaný vyslovuje svoj súhlas.
6.12. Vratnú zálohu vráti Ubytovateľ Ubytovanému v hotovosti alebo na ním
určený účet pri ukončení pobytu v prípade, že nebude použitá na krytie
finančných nárokov Ubytovateľa voči Ubytovanému. V prípade ak dôjde k škodám
uvedeným v predchádzajúcom bode, ktorých výška nedosahuje 100,00 EUR, po
odpočítaní spôsobenej škody a nákladov vráti Ubytovateľ Ubytovanému zvyšnú
časť vratnej zálohy hotovosti alebo na ním určený účet pri ukončení pobytu.
Spôsob vrátenia vratnej zálohy si dohodnú Ubytovateľ a Ubytovaný pri jej zložení.
V prípade, ak sa Ubytovateľ a Ubytovaný dohodnú na vrátení vratnej zálohy, príp.
jej časti, formou prevodu na ubytovaným určený účet, zaväzuje sa Ubytovateľ
sumu vratnej zálohy, príp. jej časti, previesť na takto určený účet najneskôr do 3
dní odo dňa ukončenia pobytu.
6.13. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu pobytu z dôvodu na strane
Ubytovaného, tento nemá nárok na vrátenie časti ceny ubytovania za dni, ktoré
mal pobyt trvať a v dôsledku predčasného ukončenia pobytu netrval.

6.14. Ubytovaní nesmú vynášať inventár ubytovacej jednotky do exteriérov
Budovy alebo mimo areálu Budovy.
6.15. Premiestňovanie zariadenia ubytovacej jednotky, úpravy, opravy ubytovacej
jednotky a spoločných priestorov Budovy, zásahy do sietí a inštalácie
ubytovanými sú zakázané.
6.16. V celom objekte Budovy platí prísny zákaz prijímania návštev a
prenocovania neubytovaných osôb bez súhlasu Ubytovateľa. Ubytovaní nesmú
vpúšťať do ubytovacej jednotky ani Budovy neznáme osoby.
6.17. Ubytovanie domácich zvierat je prísne zakázané.
6.18. Ubytovaný nie je oprávnený kdekoľvek v areáli Budovy nosiť zbraň a
strelivo alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich
okamžité použitie.
6.19. Používanie vlastných elektrospotrebičov v Budove s výnimkou spotrebičov
bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky, notebooky) je prísne
zakázané.
6.20. V celom areáli Budovy je prísne zakázané fajčiť alebo manipulovať s
otvoreným ohňom s výnimkou miest na to vyhradených, ktoré sú za týmto účelom
označené.
6.21. Ubytovaní sú povinní v celom areáli Budovy a jeho blízkom okolí dodržiavať
nočný kľud v čase od 22:00 do 07:00 hodiny.
6.22. Ubytovaní sú povinní udržiavať v ubytovacej jednotke a spoločných
priestoroch primeraný poriadok a čistotu. Ubytovaní nesmú vstupovať do
vnútorných priestorov Budovy v špinavej obuvi, túto sú povinní si očistiť pred
vstupom do vnútorných priestorov.
6.23. Ubytovaní sú povinní udržiavať primeranú čistotu tiež v exteriéri Budovy a
neznehodnocovať vybavenie exteriéru. V exteriéri Budovy je zakázané umývať
motorové vozidlá.
6.24. Ku každej ubytovacej jednotke prislúcha jedno parkovacie miesto v areály
Budovy. Ubytovaní sú oprávnení použiť výlučne parkovacie miesto prislúchajúce
k ním užívanej ubytovacej jednotke.
6.25. Ubytovaní sú povinní neplytvať elektrickou energiou, za nadmernú spotrebu
si môže Ubytovateľ vyúčtovať doplatok za nadmernú spotrebu energie podľa
aktuálneho cenníka dodávateľa elektrickej energie. Na vykrytie tejto úhrady má
Ubytovateľ právo použiť zodpovedajúcu časť vratnej zálohy.
6.26. Za ubytované maloleté deti zodpovedá ich zástupca. Deti do 6 rokov sa
nemôžu v areáli Budovy pohybovať bez dozoru dospelej osoby. Pri vzniku úrazu,
prípadne nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou bolo

prihlásené na pobyt. Táto osoba rovnako zodpovedá za škody spôsobené
maloletým dieťaťom.
6.27. Ubytovaní súhlasia s tým, že počas pobytu má právo Ubytovateľ alebo ním
poverené osoby vstupovať do ubytovacej jednotky za účelom vykonania
povinností vyplývajúcich z povinnosti zabezpečenia riadneho chodu Budovy a
prevádzkového poriadku. V prípade pobytov trvajúcich viac ako sedem dní,
Ubytovateľ raz týždenne ubytovaciu jednotku uprace a vymení posteľnú bielizeň a
uteráky.
6.28. Pri ukončení pobytu je ubytovaný povinný:
 vrátiť celý inventár ubytovacej jednotky,
 vrátiť všetky prevzaté kľúče;
 vyprázdniť chladničku;
 umyť použitý riad
V prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností má Ubytovateľ právo účtovať
si voči Ubytovanému nasledovný sankčný poplatok:
 v prípade porušenia povinnosti podľa písm. a) vo výške vzniknutej škody v
zmysle hodnoty podľa inventárneho zoznamu
 v prípade porušenia povinnosti podľa písm. b) vo výške 50,00 EUR
 v prípade porušenia povinnosti podľa písm. c) vo výške 10,00 EUR
 v prípade porušenia povinnosti podľa písm. d) vo výške 10,00 EUR
Takto určený sankčný poplatok je splatný okamihom ukončenia pobytu a bude
odpočítaný od vratnej zálohy. V prípade, ak celková suma sankčného poplatku
presiahne výšku vratnej zálohy je Ubytovaný povinný tento rozdiel Ubytovateľovi
zaplatiť v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobnej karty v okamihu
ukončenia pobytu.

GDPR

7 Ochrana osobných údajov
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovaný v prípade, že je fyzickou osobou,
oznámi Ubytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane
PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak Ubytovateľ spracúva aj iné
osobné údaje Ubytovaného, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní. Ubytovaný poskytuje osobné
údaje Ubytovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich
zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Ubytovateľ nemôže
riadne plniť zmluvu s Ubytovaným a preto ju nebude možné s Ubytovaným ani
uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového
dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Ubytovaného, potvrdenie rezervácie a
to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, poskytnutie služby,
uzavretie zmluvy, evidencia uzavretej zmluvy, riadne plnenie záväzkov zo zmluvy,
ako aj ohlasovanie pobytu ubytovaných v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej
republiky v platnom znení a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení
neskorších predpisov,. Ubytovaný prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje
poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Ubytovaný prehlasuje, že si je
vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by
takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
7.2 Účelom spracúvania osobných údajov je aj realizovanie marketingových
aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (marketingové účely).
Ubytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so
súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví
svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si ubytovania
prostredníctvom internetovej stránky www.papihocamp.sk zaškrtnutím
príslušného tlačítka/políčka.
7.3 Ubytovaný zaslaním rezervácie Ubytovateľovi čestne prehlasuje, že dáva
súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby Ubytovateľ
spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie
a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Ubytovateľa a spracúval ich vo všetkých
svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje Ubytovateľ spracúva po
dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ubytovateľ je oprávnený
poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie
uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia
spokojnosti zákazníkov. Ubytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi
Ubytovaného zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky. Ubytovateľ spracúva osobné údaje Ubytovaného len po
dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo
všeobecne záväzných právnych predpisov. Ubytovateľ po splnení účelu
spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Ubytovaného v
súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže
Ubytovaný odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1

mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Ubytovaného Ubytovateľovi a údaje
budú následne vymazané. Ubytovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej
osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich
zo zmluvy.
7.4 Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné
údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 7.1 až 7.3 obchodných
podmienok.
7.5 Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí,
aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá
účelu, na ktorý boli zhromaždené.
7.6 Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude
spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,
ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani
ich nebude obchádzať.
7.7 Ubytovaný má právo na základe písomnej žiadosti od Ubytovateľa vyžadovať:
 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 identifikačné údaje Ubytovateľa a zástupcu Ubytovateľa, ak bol
vymenovaný,
 identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Ubytovateľ pri
získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,
 účel spracúvania osobných údajov,
 zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4
prvej vety ZOOÚ a
 doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a
podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Ubytovaného na
zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné
údaje; ak Ubytovateľ získava osobné údaje Ubytovaného na základe
súhlasu Ubytovaného podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti
súhlasu, a ak Ubytovaný povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z
priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
zákona, Ubytovateľ oznámi Ubytovanému právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť
osobné údaje,

 tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
 okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné
údaje sprístupnené,
 formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín
uskutoční prenos osobných údajov,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
získal jej osobné údaje na spracúvanie
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím
času jeho platnosti, ak Ubytovateľ spracúva osobné údaje na základe
súhlasu Ubytovaného.
7.8 Právo Ubytovaného podľa bodu 7.7 bodu 5 a 6 týchto obchodných podmienok
možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo
jeho uplatnením by bola porušená ochrana Ubytovaného, alebo by boli porušené
práva a slobody iných osôb.
7.9 Ubytovaný na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Ubytovateľa
namietať voči
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho
marketingu.
7.10 Ubytovaný na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, má právo u Ubytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných
údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní
do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Ubytovaného je oprávnená,

Ubytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Ubytovateľ namietal,
bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
7.11 Ubytovaný na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, ďalej má právo u Ubytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa
rozhodnutiu Ubytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný
dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Ubytovaný má právo žiadať
Ubytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom Ubytovateľ je povinný žiadosti
Ubytovaného vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
Ubytovateľ informuje Ubytovaného v lehote podľa ods. 7.17. týchto obchodných
podmienok. Ubytovaný nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný
zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
Ubytovaného, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných vzťahov Ubytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
Ubytovaného, alebo ak Ubytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Ubytovaného.
7.12 Ubytovaný pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov.
7.13 Ak Ubytovaný nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.
7.14 Žiadosť Ubytovaného podľa ods. 7.7 bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto obchodných
podmienok a ods. 7.10 až 7.12 týchto obchodných podmienok vybaví Ubytovateľ
bezplatne.
7.15 Žiadosť Ubytovaného podľa ods. 7.7 bodu 4 týchto obchodných podmienok
vybaví Ubytovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť
výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Ubytovanému, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
7.16 Ubytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Ubytovaného podľa odsekov
7.14 a 7.15 týchto obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti
7.17 Obmedzenie práv Ubytovaného podľa ods. 7.9 týchto obchodných
podmienok Ubytovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Ubytovanému a
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
7.18 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Ubytovaný. Týmto ako
Ubytovaný udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich

osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.1 až 7.3 obchodných podmienok
spoločnosťou (údaje campu). Ako Ubytovaný som si vedomý skutočnosti, že
vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako Ubytovaný prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o
podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú
zverejnené na internetovej stránke www.papihocamp.sk
7.19 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. V súlade s bodom 7.2
obchodných podmienok týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so
spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou
(údaje campu) na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje
osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s §
15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov
prevádzkovateľom.

8 Záverečné ustanovenia
8.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.05.2024.
8.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Ubytovanému
odoslaním online rezervácie Ubytovaného Ubytovateľovi.
8.3 Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa
považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na
internetovej stránke Ubytovateľa.
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä
prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. V
prípade, ak je zmluva o ubytovaní uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej
zmena musí mať písomnú formu.
8.5 Zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Ubytovateľom a Ubytovaným je
zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností
zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Záväzky Ubytovaného zo zmluvy o
ubytovaní trvajú počas platnosti zmluvy o ubytovaní, najdlhšie však do ich
splnenia.